top of page

ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ ตำบลบ้านป้อม
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการโดยความร่วมมือของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบัณทิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

S__175128618
d9caaa49-cf0b-4b02-bbd1-4f261e59e4cf
d77b90ca-9b98-4caa-a756-bec37eefe100
abd18449-f6cd-4c64-909e-774ef3135866
74443100-9d41-4f10-a3b3-59110f5a32b4
58312
58188
58259
S__1564699
S__1564697_0
S__169517329
BA975F66-7F0A-44D5-97B5-7C714E2BB516-L0-001
S__169492732
S__33497091
131665
131680
131669
131629
131646
131581
131595
130939
130938
130930
130928
130916
130889
65609
65334
65333
63735
63648
54013
30653
30550
27852
28204
25314
25269
19117
16907
10819
10834
10818
6414
10478
4295
666
902
436
169
S__6676490
536005
548726
S__1581064
548445
260704
233046
260703
227513
227375
181108
180920
181220
180822
180821
180819
180820
180818
161426
180741
161143
161140
161131
161127
105312
67331
70509
67131
27892
54087
7016
3628
1822
1824
1823
1821

หมู่ 2 บ้านมะขามเทศ

หมู่ 3 บ้านป้อม

แพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
The way for Circular & Green Economy

Contact

เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัล

BCG by MCU เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการสร้างชุมชนปลอดขยะ เพราะเราเชื่อว่า พลังเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เราจึงใส่ใจกับพลังเล็กๆ ที่มาจากการเสียสละ ร่วมมือ ร่วมกันสานต่อความปรารถนาดี  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชน สังคม โลก และตัวเรา

แพลตฟอร์มดิจิทัล ช่วยรวมพลังเล็กๆ ของคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ให้เป็นพลังที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

"เราคือคนสำคัญของภารกิจครั้งนี้"

mission to a zeros waste communities, let's do it together
ภารกิจสู่ชุมชนปลอดขยะ, ลงมือกันเลย

Contact Us

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page